KAUNO RAJONO PANEVĖŽIUKO KAIMO BENDRUOMENĖS ĮSTATAI

  • Bendrojidalis

1.1. Pavadinimas- Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė ( toliau vadinama „ Bendruomene“), teisinė forma – asociacija.

1.2. Bendruomenė veiklos laikotarpis neribotas.

1.3. Bendruomenės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.4. Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti Bendruomenės narių veiklą, atstovauti Bendruomenės narių interesus ir juos ginti bei tenkinti kitus šiuose Įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

1.5. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems LR Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose. Bendruomenė turi teisę teikti labdarą ir paramą, taip pat LR teisės aktų nustatyta tvarka įgyti paramos gavejo statusą bei gauti paramą.

1.6. Bendruomenė turi sąskaitas kredito įstaigose ir savo antspaudą.

   2.Bendruomenės veikla

2.1. Bendruomenė veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais Įstatais.

2.2. Bendruomenės pagrindiniai veiklos tikslai:

2.2.1. Bendruomenės narių telkimas, socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas; 

2.2.2. neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, vaikų, gyvenančių problemiškose šeimose, priežiūra;

2.2.3. kaimo švenčių ir tradicijų atgaivinimas bei plėtojimas;

2.2.4. bendruomenės narių, jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas.

2.3. Siekdama įgyvendinti savo tikslus, Bendruomenė vykdo šiuos uždavinius:

2.3.1. buria narius bendrai veiklai;

2.3.2. organizuoja įvairius renginius;

2.3.3. bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybės institucijomis;

2.3.4. bendradarbiauja su mokymo, kultūros įstaigomis, šviesuoliais.

2.4. bendruomenės veikla:

91.12.10 Visuomeninių organizacijų veikla

2.5. Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei veiklos tikslams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti.

2.6. Jeigu tam tikrai ūkinei- komercinei veiklai vykdyti yra reikalingas leidimas (licencija), Bendruomenė tokia veikla gali užsiimti tik gavus atitinkamą leidimą (licenciją).

  3. Bendruomenės nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys.

3.2. Asmuo, norintis tapti Bendruomenės nariu, turi pateikti Bendruomenės tarybai raštišką prašymą bei sumokėti visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį mokestį.

3.3. Bendruomenės buveinėje, taip pat Bendruomenės filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Bendruomenės narys.

3.4. Narys, pažeidęs šiuos Įstatus ar nevykdantis juose numatytų pareigų, gali būti pašalinamas iš Bendruomenės narių. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima Bendruomenės taryba 2/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

3.5. Bendruomenės narys turi tokias teises:

3.5.1. dalyvauti ir balsuoti Bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;

3.5.2. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

3.5.3. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą Bendruomenės turimą informaciją apie jo veiklą;

3.5.4. bet kada išstoti iš Bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami;

3.5.5. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

3.6. Bendruomenės narys privalo:

3.6.1. laikytis šių Įstatų;

3.6.2. mokėti nario mokesčius visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka;

3.6.3. laikytis kitų visuotinio narių susirinkimo ir tarybos sprendimų.

  4. Bendruomenės organai

4.1. bendruomenės organai – visuotinis narių susirinkimas, Bendruomenės taryba ir revizijos komisija.

4.2. Už Bendruomenės nario veiklą Bendruomenės taryboje jos nariui gali būti atlyginama.

4.3. Bendruomenės revizijos komisijos nariams už veiklą neatlyginama.

  5. Visuotinis narių susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo ir balsavimo jame tvarka

5.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės organas. Visuotinis narių susirinkimas:

5.1.1. keičia Įstatus;

5.1.2. renka ir atšaukia Bendruomenės tarybą arba atskirus jos narius bei Bendruomenės tarybos pirmininką;

5.1.3. renka ir atšaukia Bendruomenės revizijos komisiją arba atskirus jos narius;

5.1.4. nustato Bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5.1.5. tvirtina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;

5.1.6. priima sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.1.7. sprendžia ir kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskiriamus klausimus, jei pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Bendruomenės organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.1.8. neturi teisės pavesti kitiems Benruomenės organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus LR Asociacijų įstatyme numatytus atvejus.

5.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.3. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas Bendruomenės tarybos sprendimu per 4 menesius nuo finansinių metų pabaigos, ne vėliau kaip prieš 10 dienų informuojant kiekvieną Bendruomenės narį arba paskelbiant viešai. Apie šaukiamą neeilinį susirinkimą Bendruomenės nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 3 dienas  šiame punkte nustatyta tvarka. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas, vieta, darbotvarkė bei kaip galima susipažinti su darbotvarkesusijusiais dokumentais.

5.4. Visuotinis narių susirinkimas, taip pat neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiami tarybos sprendimu ir iniciatyva, tarybos pirmininko iniciatyva, ne mažiau kaip 1/3 Bendruomenės narių iniciatyva arba revizijos komisijos iniciatyva. Tokiu atveju visuotinį narių susirinkimą inicijavę asmenys turi pateikti Bendruomenės tarybai raštišką prašymą sušaukti visuotinį narių susirinkimą bei susirinkimo darbotvarkę ir darbotvarkės klausimų sprendimo projektus. Jeigu į inicijuojamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimai atitinka visuotinio narių susirinkimo kompetenciją, o Bendruomenės taryba per 10 dienų nuo prašymo gavimo nepriima sprendimo sušaukti visuotinį narių susirinkimą, susirinkimas gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu informuojant apie susirinkimą šių Įstatų 5.3 punkte nustatyta tvarka.

5.5. Visuotinis narių susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Bendruomenės narys ar organas.

5.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendruomenės narių. Visuotinio susirinkimo srendimus, jeigu įstatymuose ar šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip, laikoma priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už” negu ” prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių Įstatų 5.1.1 ir 5.1.6 nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Bendruomenės narių balsų.

5.7. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 dienų turi įvykti pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Bendruomenės narių. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą informuojama šių Įstatų nustatyta tvarka.

  6. Valdymo organai, jų kompetencija, rinkimo bei atšaukimo tvarka

6.1. Bendruomenėje sudaromas kolegialus valdymo organas – Bendruomenės taryba, kuri vadovauja Bendruomenės darbui tarp visuotinių narių susirinkimų.

6.2.  Bendruomenės taryba sudaroma iš 13 asmenų, visuotinio narių susirinkimo renkamų 2 metų kadencijai šių Įstatų nustatyta tvarka. Tarybos nariai turi būti fiziniai asmenys- Bendruomenės nariai. Taryba ar atskiri jos nariai visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti atšaukiami nesibaigus jų kadencijos laikotarpiui.

6.3. Tarybos darbui vadovauja visuotinio narių susirinkimo iš tarybos narių tarpo išrinktas tarybos pirmininkas, kuris veikia tarybos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir pasirašo sandorius.

6.4. Bendruomenės taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Taryba priima sprendimus 1/2 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

6.5. Taryba:

6.5.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

6.5.2. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Bendruomenės veiklos ataskaitą;

6.5.3. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

6.5.4. organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka;

6.5.5. priima sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.5.6. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

6.5.7. priima sprendimą pakeisti buveinę;

6.5.8. sprendžia kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.6. Bendruomenės taryba taip pat atsako už:

6.6.1. finansinės atskaitomybės sudarymą;

6.6.2. visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;

6.6.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

6.6.4. pranešimą Bendruomenės nariamsapie esminius Bendruomenės įvykius, turinčius reikšmės jo veiklai;

6.6.5. Bendruomenės veiklos organizavimą;

6.6.6. Bendruomenės narių apskaitą;

6.6.7. Bendruomenės turto tvarkymą;

6.6.8. Bendruomenės dokumentų ir kitos informacijos saugojimą;

6.6.9. Kitų įstatymuose valdymo organo kompetencijai priskirtų pareigų vykdymą.

7.  Dokumentų pateikimas Bendruomenės nariams, vieši pranešimai ir skelbimai

7.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Bendruomenės veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Bendruomenės taryba.

7.2. Vieši Bendruomenės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti paskelbiami viešai, skelbiami leidinyje „Tėviškės žinios“ LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

8.Bendruomenės teisės ir pareigos, lėšų ir pajamų naudojimas

8.1. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

8.2.Net ir šiuose Įstatuose nurodytais tikslais Bendruomenei draudžiama:

8.2.1.  Neatlygintinai perduoti Bendruomenės turtą nuosavybėn Bendruomenės nariui, tarybos ir revizijos komisijos nariui, Bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, jei jie nustatyti šiuose Įstatuose pagal LR labdaros ir paramos įstatymą;

8.2.2.Mokėti Bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

8.2.3.  Bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramąpagal LR labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Bendruomenės ir (ar) tarybos nariams, Bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

8.2.4. Suteikti paskolas, įkeisti Bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti, ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai LR tarptautinės sutartys arba LR įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

8.2.5. Skolintis pinigų iš Bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

8.2.6.Skolintis iš kitų asmenų mokant neprotingai dideles palūkanas;

8.2.7. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

8.2.8.  Parduoti Bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

8.2.9.  Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

8.2.10.Vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

8.2.11.  Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

8.2.12.Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

8.3. Šių Įstatų 8.2.1.  ir  8.2.5. numatytas su nariu susijęs asmuo yra:

8.3.1. Bendruomenės nario artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;

8.3.2. Juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Bendruomenės narys, šių Įstatų 8.3.1. punkte nurodytas asmuo, ar šie asmenys kartu;

8.4. Bendruomenės pajamų šaltiniai:

8.4.1. Narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir kiti įnašai;

8.4.2.Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama;

8.4.3. Pajamos iš Bendruomenės vykdomos veiklos;

8.4.4. Kitos teisėtai gautos lėšos;

8.5.Bendruomenė pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose  yra nustatyta tikslams.

9.Bendruomenės veiklos kontrolės tvarka

9.1. Bendruomenėje yra sudaromas kolegialus kontrolės organas: 3 asmenų revizijos komisija, kurią 2 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas šių Įstatų nustatyta tvarka. Revizijos komisijos nariu negali būti renkamas tarybos narys.

9.2.Revizijos komisija tikrina Bendruomenės finansinę veiklą ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikia ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui.

9.3.Bendruomenės taryba ne vėliau kaip per 4 mėnesius  nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Bendruomenė turi sudaryti sąlygas Bendruomenės buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

9.4.Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

9.4.1. Informacija apie Bendruomenės veiklą įgyvendinant šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

9.4.2. Bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

9.4.3.Bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;

9.4.4.Samdomų Bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

9.4.5.Kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

10. Bendruomenės filialų ir atstovybių steigimo tvarka

10.1. Bendruomenė turi teisę įstatymų nustatyta tvarka steigti filialus ir atstovybes.

10.2.Bendruomenės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10.3.Sprendimus dėl bendruomenės filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo priima, skiria ir atšaukia filialų bei atstovybių valdymo organus ir nuostatus tvirtina Bendruomenės taryba šių Įstatų nustatyta tvarka.

11. Bendruomenės Įstatų keitimo tvarka

11.1. Bendruomenės Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

11.2. Pakeistus Įstatus pasirašo tarybos pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.3.Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenųregistre. Kartu su Įstatų pakeitimais Bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Įstatų tekstą (naują redakciją).

Kauno raj., 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Įgaliotas asmuo ………………………………………. Vytautas Juozapavičius